آموزش نرم افزار SWAT در وبسایت مجموعه SoftwareTST از طریق برگزاری وبینارهای (دوره های آموزشی غیر حضوری) عمومی و خصوصی و ویدئوهای آموزشی انجام می شود. وبینار آموزش نرم افزار SWAT بصورت کاملا تعاملی همراه با رفع اشکال و انجام گام به گام مراحل مختلف آموزش همراه است. همچنین ویدئوهای آموزش SWAT در اختیار تمامی شرکت کنندگان در وبینارهای عمومی و خصوصی آموزش این نرم افزار قرار داده می شود. تمامی شرکت کنندگان در وبینارهای آموزش SWAT و خریداران ویدئوهای آموزشی، از پشتیبانی مادام العمر مجموعه SoftwareTST برخوردار هستند و در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکال در زمینه آموزش نرم افزار SWAT، می توانند با ارسال تیکت، پاسخ خود را از مدرس این نرم افزار دریافت کنند. آموزش نرم افزار SWAT شامل سرفصل های متعددی است که تمامی این سرفصل ها در وبینار عمومی، آموزش داده می شوند. در مورد وبینار خصوصی و دریافت ویدئوهای آموزش SWAT، امکان انتخاب سرفصل از طرف کاربر وجود دارد تا به این طریق صرفا سرفصل های مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار داده شود و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری گردد.

فرم ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار SWAT

 • موقتا امکان ثبت نام در دوره های غیر حضوری و دریافت ویدئوهای آموزش این نرم افزار وجود ندارد

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

وبینار عمومی


 • 8 ساعت وبینار آموزشی
  پشتیبانی مادام العمر
  هزینه ثبت نام : -

ویدئو آموزشی


 • در حال حاضر امکان دریافت ویدئوهای آموزشی وجود ندارد
  پشتیبانی مادام العمر
  قابلیت انتخاب سرفصل
  هزینه دریافت همه سرفصل ها: -

وبینار خصوصی


 • در حال حاضر امکان درخواست وبینار خصوصی وجود ندارد
  پشتیبانی مادام العمر
  قابلیت انتخاب سرفصل
  هزینه دریافت همه سرفصل ها: -

1- معرفی مطالب ارائه شده در دوره آموزش نرم افزار SWAT

هزینه وبینار خصوصی: –

کارکرد هیدرولوژیکی و مدیریتی مدل SWAT

معادلات بیلان حاکم در مدل SWAT

مزایا و معایب مدل SWAT

هزینه وبینار خصوصی: 25 هزار اومان

نقشه های توپوگرافی

نقشه های کاربری اراضی

نقشه های خاک

داده های هواشناسی

داده های هیدرومتری

هزینه وبینار خصوصی: 25 هزار تومان

نحوه ساخت مدل رقومی ارتفاع  DEM

نحوه ساخت نقشه کاربری اراضی

نحوه ساخت نقشه خاک

نحوه ساخت داده های هواشناسی

نحوه ساخت داده های هواشناسی

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

مشخص کردن خروجی کل حوضه

مشخص کردن ایستگاه های هیدرومتری

مشخص کردن اطلاعات سدها و مخازن

برآورد حوضه و زیرحوضه ها

هزینه وبینار خصوصی: 50 هزار تومان

بررسی مفهوم واحدهای هیدرولوژیکی

اختصاص نقشه خاک

اختصاص نقشه کاربری اراضی

اختصاص نقشه شب

ساخت واحد های هیدرولوژیکی

هزینه وبینار خصوصی: 40 هزار تومان

بررسی دیتابیس مدل

ارسال اطلاعات نقشه ها به دیتابیس

ویرایش اطلاعات موجود در دیتابیس مدل

هزینه وبینار خصوصی: 30 هزار تومان

مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مدل

مشخص کردن زمان شروع و اتمام مدل

اجرای مدل و بررسی خطاها احتمالی و رفع ایرادات و اجرای دوباره مدل

هزینه وبینار خصوصی: 30 هزار تومان

روش های مختلف گرفتن نتایج از مدل SWAT

تحلیل اولیه نتایج

بررسی نتایج با استفاده از SWAT check

هزینه وبینار خصوصی: 30 هزار تومان

بررسی مدل های مختلف واسنجی و صحت سنجی

بررسی متغیرهای مورد استفاده برای کالیبراسیون مدل SWAT

بررسی داده های مشاهداتی مورد نیاز برای واسنجی و صحت سنجی

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

نحوه آماده سازی داده های مورد نیاز از مدل SWAT برای مدل  SWAT cup

معرفی دادهای و متغیرهای مشاهداتی به مدل

تنظیم پارامترهای خروجی از مدل SWAT cup

معرفی تابع هدف

اجرای مدل SWAT cup

هزینه وبینار خصوصی: 90 هزار تومان

تحلیل نتایج واسنجی

تحلیل نتایج آنالیز حساسیت

هزینه وبینار خصوصی: 35 هزار تومان

انتخاب مناسب ترین میزان متغیرها  برای استتفاده در اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از مرحله واسنجی

صحت سنجی نتایج

هزینه وبینار خصوصی: 30 هزار تومان

معرفی سناریوهای تغییر اقلیمی

اختصاص سناریوهای تغییر اقلیمی به مدل

مشاهداتی نتایجی خروجی رواناب و کیفیت رواناب ناشی از تغییر اقلیم

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

دلایل بررسی سناریوی تغییرات کاربری اراضی

اختصاص تغییرات کاربری اراضی به مدل

اجرای مدل و بررسی تغییرات کمیت و کیفیت رواناب ناشی از سناریوهای تغییرات کاربری اراضی

هزینه وبینار خصوصی: 45 هزار تومان

بررسی توانایی مدل SWAT در بررسی سناریوهای مدیریتی

ویرایش دیتابیس مربوط به راهکارهای مدیرتی

اجرای مدل SWAT با استفاده از راهکارهای مدیریتی مختلف

بررسی تغییرات کمیت و کیفیت رواناب با استفاده از سناریوهای مدیریتی

هزینه وبینار خصوصی: 60 هزار تومان

2- معرفی نرم افزار SWAT

از مدل SWAT جهت شبیه سازی بارش –رواناب استفاده می‌گردد. این مدل به منظور شبیه سازی اثرات فعالیت ‌های مدیرتی اراضی بر آب، ایجاد رسوب و عوامل شیمیایی کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز با تنوع خاک، پوشش اراضی و شرایط مدیریتی در بازه طولانی توسعه یافته است. مدل SWAT یک مدل فیزیکی توزیعی است و به جای آنکه از معادلات رگرسیونی جهت توصیف رابطه بین متغیر‌های ورودی و خروجی استفاده نماید، اطلاعات ویژه ای راجع به آب و هوا، توپوگرافی، پوشش گیاهی و پوشش اراضی در حوضه آبریز دریافت می‌کند.

 

آموزش نرم افزار swat ، آموزش ویدئویی swat ، آموزش swat

 

مدل SWAT از نظر محاسباتی کارآمدی مناسبی دارد، شبیه سازی حوضه‌ های بسیار بزرگ با تنوع استراتژی مدیریتی را می‌توان بدون صرف هزینه یا زمان اضافی انجام داد. SWAT  از نظر زمانی یک مدل پیوسته است این مدل به صورت یک الحاقی (Extention) تحت نرم افزار  GISمی باشد و از قابلیتهای آن بهره می‌گیرد. در این مدل فیزیک حرکت آب، رشد گیاه و چرخه عناصر جهت شبیه سازی به صورت پیوسته در نظر گرفته می‌شود.

در مدلSWAT  بعد از این که نقشه  DEM (مدل رقومی – ارتفاعی) زمین وارد می‌شود، با توجه به مدل رقومی ارتفاعی محل آبراهه ‌ها مشخص می‌شود و با توجه به حداقل مساحت دلخواه، حوضه آبریز به زیر حوضه‌هایی تقسیم می‌شود. بعد از وارد کردن لایه‌های شیب، کاربری پوشش اراضی و لایه خاک زیر حوضه‌های تولید شده هر کدام به بخش‌های پاسخ هیدرولوژیکی (HRUs) تقسیم می‌شوند که هر واحد پاسخ هیدرولوژیک دارای شیب، پوشش کاربری اراضی و خاک یکسان می‌باشد. لذا مدلSWAT  از روش عدد منحنی اصلاح شده یا روش نفوذ Green Ampt  جهت محاسبه حجم رواناب سطحی برای هر واحد پاسخ هیدرولوژیکی استفاده می‌کند.

 

آموزش swat

 

به منظور برآورد بارش روزانه و به دست آوردن تبخیر و تعرق واقعی نیاز به اطلاعات هواشناسی منطقه داریم، اطلاعات هواشناسی منطقه عبارتند از بارش، دمای حداقل و حداکثر روزانه، رطوبت، باد و تابش خورشید در طی دوره شبیه سازی که به صورت فایل متنی به مدل وارد می‌شود. با توجه به این که دسترسی به اطلاعات روزانه ایستگاه‌های هواشناسی با توجه به تازه تاسیس بودن خیلی از ایستگاه ها و نبود آمار در خیلی از روزهای سال داده‌های هواشناسی از سایت Global weather که یک مرجع معتبر به منظور دسترسی به اطلاعات هواشناسی می‌باشد در قالب فایل‌های با فرمت مدل  SWAT تهیه گردید.

مدل  SWATبه دلیل پیچیدگی، توزیعی بودن و لحاظ کردن اکثر عوامل موثر در فرآیند بارش- رواناب دارای پارامتر‌های متعددیست از مهمترین پارامتر‌ها می‌توان به پارامتر‌های موثر در شبیه سازی فرآیند ذوب برف، پارامتر‌های مهم در مشخصات رود خانه‌ها، پارمترهای موثر در تعیین رواناب سطحی، پارامترهای به کار رفته جهت تعیین و شناسایی وضعیت واحد‌های هیدرولوژیکی اشاره کرد.

برای به دست آوردن مقدار بهینه پارامتر‌های مورد استفاده در شبیه سازی نیازمند واسنجی مدل هستیم. واسنجی مدل‌های شبیه سازی حوضه‌های آبریز به دلیل عدم قطعیت‌هایی از جمله ساده سازی فرآیند‌ها، فرآیند‌هایی که در نظر گرفته نشده اند، فرآیند‌هایی در حوضه آبریز که با توجه به عدم قطعیت‌های مختلف و توزیعی بودن مدل برای مدل سازی مشخص نبوده اند، مسئله مهمی می‌باشد.

 

آموزش swat

 

برای واسنجی مدل قسمتی از داده‌های اقلیمی و هیدرومتری مشاهداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب بعد از ورود داده‌ها به مدل و شبیه سازی جریان رودخانه، اقدام به مقایسه با جریان مشاهداتی رودخانه می‌گردد و مقادیر پارامتر‌ها به روشی هدفمند آنقدر تغییر داده می‌شود که جریان شبیه سازی شده تا حد مطلوب به جریان مشاهداتی نزدیک شود.

به منظور پیدا کردن سریعتر پارامتر‌های غیر قطعی از واسنجی اتوماتیک استفاده می‌شود، واسنجی اتوماتیک مدل، نیاز به تغییر سیستماتیک پارامتر‌های غیر قطعی به منظور کاهش دادن اختلاف نتایج شبیه سازی شده و مشاهداتی دارد. SWAT-CUP یک برنامه بهینه ساز می‌باشد که برای مدل  SWAT  توسعه داده شده است که با استفاده از آن واسنجی و تحلیل عدم قطعیت‌های مدلSWAT  به راحتی انجام می‌پذیرد. در این دوره نیز تعدادی از پارامتر‌های موثر در زمینه کالیبراسیون مدل SWAT  انتخاب شده و با استفاده از مدل  SWAT-CUP واسنجی اتوماتیک به منظور پیدا کردن پارامتر‌های غیر قطعی مدل انجام می‌گیرد.

3- پشتیبانی و خدمات مجموعه SoftwareTST

با شرکت در وبینار و یا دریافت فایل های آموزش ویدئویی SWAT از خدمات زیر بهره مند شوید:

 • ارائه مطالب بر اساس سرفصل های انتخابی شما
 • تعیین زمان وبینار خصوصی آموزش نرم افزار SWAT بر اساس زمان درخواستی شما
 • در صورت داشتن سوال، با گذاشتن کامنت، تیکت و یا ارسال ایمیل در سایت مجموعه، در کمتر از 48 ساعت به ان پاسخگو هستیم
 • در اختیار قرار دادن تمامی داده های مورد استفاده در هر فایل اموزشی
 • دانلود و آموزش رایگان نصب نرم افزار SWAT

4/5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SWAT”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن دیدگاه

4/5