PLAXIS

PLAXIS

معرفی نرم افزار PLAXIS

نرم افزار PLAXIS امکان طراحی و انجام تحلیل های پیشرفته المان محدود شامل تغییر شکل و پایداری خاک و سنگ، اندرکنش خاک و سازه و جریان آب زیرزمینی و حرارت را فراهم کرده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل رفتار غیرخطی و دینامیک خاک را داراست. با استفاده از نرم افزار PLAXIS امکان مدلسازی فشارهای منفذی هیدرواستاتیک و غیرهیدرواستاتیک، اندرکنش خاک و سازه، حفاری، پی سازی، خاکریز، تونل، معادن و … وجود دارد.

 

نسخه های مختلف PLAXIS

PLAXIS 3D SUITE

PLAXIS 3D Suite

یک بسته المان محدود شامل تحلیل 3 بعدی پایداری و تغییر شکل و ماژول هایی برای تحلیل آب زیرزمینی و ارتعاش (زلزله)

PLAXIS 2D SUITE

PLAXIS 2D Suite

یک بسته المان محدود شامل تحلیل 2 بعدی پایداری و تغییر شکل و ماژول هایی برای تحلیل آب زیرزمینی و ارتعاش (زلزله)

PLAXIS MODETO

PLAXIS MoDeTo

طراحی شمع برای نیروگاه های بادی

PLAXIS 3D

PLAXIS 3D

تحلیل 3 بعدی پایداری و تغییر شکل در مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک سنگ

PLAXIS 3D PLAX FLOW

PLAXIS 3D PlaxFlow

تحلیل آب زیرزمینی در حالت پایدار (Steady State) و دینامیکی (Time Dependent) بصورت 3 بعدی

PLAXIS 3D DYNAMICS

PLAXIS 3D Dynamics

تحلیل اثرات ارتعاشات لرزه ای انسان ساخت و طبیعی در محیط خاک

PLAXIS 2D

PLAXIS 2D

تحلیل 2 بعدی پایداری و تغییر شکل در مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک سنگ

PLAXIS 2D PLAX FLOW

PLAXIS 2D PlaxFlow

تحلیل آب زیرزمینی در حالت پایدار (Steady State) و دینامیکی (Time Dependent) بصورت 2 بعدی

PLAXIS 2D DYNAMICS

PLAXIS 2D Dynamics

مدلسازی بارهای دینامیکی در حالت 2 بعدی

PLAXIS 2D thermal

PLAXIS 2D Thermal

بررسی اثرات جریان حرارت بر روی رفتار هیدرولیکی و مکانیکی خاک و سازه ها

دانلود نرم افزار PLAXIS

آموزش ویدئویی نرم افزار PLAXIS

CIVIL808

70000 تومان

در این ویدیوی آموزشی پس از معرفی انواع روش های تحلیل لرزه ای سازه های سطحی به تحلیل همه جانبه تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی سازه های سطحی و زیر سطحی در نرم افزارهای عددی بخصوص پلکسیس پرداخته می شود و سپس یک ساختمان 9 طبقه در محیط پلکسیس دو بعدی ورژن بیست مدلسازی و پاسخ سازه تحت زلزله بلده مورد بررسی قرار می گیرد.

در این آموزش پارامترهای مهم در یک تحلیل عددی لرزه ای مورد بررسی قرار می گیرد که شامل:

  • ابعاد مورد نیاز برای یک تحلیل دینامیکی
  • نحوه تعیین میرایی ها
  • تعیین سایز مش حداقل برای یک تحلیل لرزه ای
  • تعیین حداقل گام های زمانی مورد نیاز
  • تعریف مرزهای جاذب
  •  و همچنین گزینه های مهم مورد بحث در پلکسیس رفع ابهام می شود.
CIVIL808

40000 تومان

در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی تحکیم در خاکریز با استفاده از نرم افزار plaxis دو بعدی به صورت بدون زهکش قائم و با زهکش قائم پرداخته میشود. و تمامی پارامترها از جمله فشار آب منفذی و مدت زمان تحکیم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

CIVIL808

50000 تومان

در این آموزش با استفاده از نرم افزار plaxis 3d v20 به مدلسازی سه بعدی تقاطع یک گالری دسترسی با تونل اصلی و شبیه سازی فرایند تونلسازی به روش اتریشی پرداخته میشود. سیستم نگهداری تونل ها شاتکریت و راک بولت بوده و تمامی خروجی های ممکن اعم از جابجایی ها، تنش ها، نیرهای القایی در سازه ها و.. بصورت جامع مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

CIVIL808

330000 تومان

 

بخش اول بررسی سازه های زیرزمینی (۱۰ ساعت)

 • تحلیل مقدماتی تونل ها به همراه سازه اولیه آن ها (Initial Structure)
 • تحلیل تونل ها به همراه نصب سیستم نگهدارنده آن ها (Final Lining) و گام های ترخیص تنش
 • معرفی انواع سیستم های پایدارسازی تونل ها
 • تحلیل تونل ها با سیستم شمع و ریب
 • حفاری تونل های بزرگ مقطع به روش NATM و بررسی پایداری آن ها

 

بخش دوم بررسی پایداری گود (۸ ساعت)

 • معرفی انواع سیستم های نوین پایدار سازی گود
 • تحلیل گود با سیستم میخ و مهار (Nail and Anchor)
 • تحلیل گود با سیستم شمع و استرات (Pile and Strut)
 • تحلیل گود با سیستم اجرای بالا به پایین (Top-Down) با تکنیک دیوار دیافراگمی (Diaphragm Wall)

 

بخش سوم آشنایی با مدل سازی دینامیکی (۳ساعت) 

 • بررسی رفتار لرزه ای تونل ها
 • بررسی رفتار لرزه ای ساختمان ها
 • آموزش تمامی مباحث ذکر شده با مدل سازی پروژه های واقعی و بررسی نتایج در محیط نرم افزار انجام می شود.
CIVIL808

50000 تومان

 

 • مقدمه ای بر اثر زلزله بر انواع سازه ها
 • مدل سازی یک ساختمان 10 طبقه تحت بار زلزله و تحلیل نتایج آن
 • مدل سازی یک تونل متعارف تحت بار زلزله و تحلیل نتایج آن
CIVIL808

120000 تومان

 

 • تحلیل گودبرداری با سیستم میخ و مهار (Nail and Anchor)
 • معرفی انواع سیستم های نوین پایدارسازی گود
 • تحلیل گودبرداری با سیستم شمع و استرات (Pile and Strut)
 • تحلیل گودبرداری با سیستم نوین بالا به پایین (Top-Down) و با تکنیک احداث دیوار دیافراگمی (Diaphragm Wall)
CIVIL808

400000 تومان

 • مدلسازی فونداسیون های سطحی( نواری، دایروی و جعبه ای) و تعیین ظرفیت باربری آنها
 • مدلسازی فونداسیون های عمیق(تک شمع، گروه شمع و رادیه شمع) و تعیین ظرفیت باربری آنها
 •  مدلسازی گود با سازه نگهبان دیوار دیافراگمی و استرات
 •  مدلسازی سه بعدی گود با سازه نگهبان سپر، استرات و انکراژ
 • مدلسازی گود با سیستم نیلینگ و انکراژ
 •  مدلسازی جامع سد خاکی(فرایند ساخت مرحله ای، تحکیم، تراوش جریان، تخلیه سریع مخزن)
 • مبانی تحلیل و طراحی گود با سازه نگهبان خرپایی بصورت دستی و نرم افزاری
 • آشنایی با ژئوسنتتیک ها و مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوگرید
 • مدلسازی دیوار حائل تحت بار زلزله
 •  معرفی روش های احداث سازه های زیرزمینی و مقایسه آنها
 • مدلسازی سه بعدی تقاطع گالری با تونل NATM
 • مدلسازی تونلسازی با روش تمام مکانیزه TBM در خاک اشباع
 •  مدلسازی تونلسازی با روش NATM در سنگ
 • مدلسازی ایستگاه مترو با روش شمع و ریب بتنی (CAPS)
 •  مدلسازی استاتیکی،شبه استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی سازه های زیرزمینی
CIVIL808

20000 تومان

در این ویدیوی اموزشی به مدلسازی دو بعدی حفاری تمام مکانیزه با ماشین TBM در محیط اشباع با استفاده از نرم افزار plaxis پرداخته می شود.

CIVIL808

30000 تومان

در این ویدیوی آموزشی در ابتدا به معرفی ژئوسنتتیک ها و سپس به مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوگرید در نرم افزار پلکسیس پرداخته می شود.

CIVIL808

540000 تومان

 • مبانی طراحی دیوارهای خاک مسلح با نیل، طراحی در Slope/W و کنترل تغییرشکل در PLAXIS 2D 2020 و MIDAS GTS NX
 • اصول طراحی دیوارهای خاک مسلح با انکر و استرند، طراحی در Slope/W و کنترل تغییرشکل در PLAXIS 2D 2020 و MIDAS
 • مبانی طراحی دیوارهای برلنی، مدلسازی در Slope/W و کنترل طراحی با استفاده از PLAXIS 2S 2020 و MIDAS
 • روشهای مدلسازی دیوارهای مهار متقابل در PLAXIS 2D 2020  و MIDAS GTS NX
 • طراحی سازه نگهبان خرپایی در Sap 2000 و Etabs، کنترل طراحی با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D 2020  و MIDAS
 • طراحی شمع، میکروپایل و گروه شمع در نرم افزار AllPile
CIVIL808

40000 تومان

در این ویدیو آموزشی به مدلسازی سه بعدی گودبرداری در ماسه اشباع با سیستم سازه نگهبان سپر-استرات-انکر در نرم افزار plaxis 3d v20 پرداخته می شود.

CIVIL808

40000 تومان

در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی تونلزنی در سنگ باروش گالری کناری با نرم افزار پلکسیس دو بعدی ورژن 20 پرداخته می ­شود.

در این مدل با استفاده از راک بولت و شاتکریت به عنوان سازه ی موقت، تونل با روش گالری کناری مدلسازی میشود و تمامی خروجی های کاربردی مدل تحلیل می گردد.

CIVIL808

30000 تومان

در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی ایستگاه زیرزمینی مترو با روش شمع و ریب بتنی بصورت دوبعدی با استفاده از نرم افزار plaxis 2d v20 پرداخته می شود.

CIVIL808

10000 تومان

بخش اول: مفاهیم کلی نرم افزار

 • بررسی انواع روش های تحلیل عددی مسائل ژئوتکنیک
 •  تاریخچه نرم افزار پلکسیس
 • حوزه های کاربرد نرم افزار پلکسیس
 • روش عملکرد نرم افزار پلکسیس در حل مسائل

 

بخش دوم: اصول مدلسازی صحیح مسائل ژئوتکنیک در نرم افزار PLAXIS 2D

 • ورود پارامترهای ژئوتکنیکی صحیح و مناسب به نرم افزار
 • ترسیم درست هندسه و تعریف دقیق شرایط اولیه مسئله (Initial Condition)
 • انتخاب مدل های رفتاری صحیح برای مصالح تعریف شده
 • انتخاب روش تحلیل مسئله مورد نظر
 • تعیین دقیق گام های حل مسئله در نرم افزار مطابق با مراحل اجرایی پروژه (Staged Construction)

 

بخش سوم: بررسی نتایج و خروجی های حاصل از تحلیل

 • انواع خروجی های قابل حصول در نرم افزار پلکسیس
 • مقطع زنی پروژه و بررسی خروجی ها در ناحیه مورد نظر
 • دسته بندی و انتقال خروجی ها به سایر نرم افزارها مثل word
CIVIL808

60000 تومان

 • آشنایی با نحوه مدلسازی در ورژن های مختلف نرم افزار plaxis
 • مدلسازی رادیه-شمع و گروه شمع و تعیین ظرفیت باربری
 • مدلسازی تک شمع و تعیین ظرفیت باربری
 • مدلسازی فونداسیون نواری و تعیین ظرفیت باربری
 •  مدلسازی فونداسیون دایروی با پی صلب و نیمه صلب و تعیین ظرفیت باربری
 •  مدلسازی فونداسیون جعبه ای و تعیین ظرفیت باربری
CIVIL808

50000 تومان

در این ویدیوی آموزش به معرفی نرم افزار پلکسیس و ابزارهای آن پرداخته شده و درنهایت با یک مثال نسبتا جامع (مدلسازی گودبرداری با سازه نگهبان دیوار دیافراگمی و المان فشاری در محیط اشباع) نحوه ی مدلسازی در این نرم افزار تشریح داده خواهد شد.

CIVIL808

350000 تومان

 

 • معرفی نرم‌افزار PLAXIS 2020 و قابلیت‌های جدید  آن و تفاوت اساسی این نرم‌افزار با PLAXIS 2D 8.6
 • مدل‌سازی پی نواری در حالت دوبعدی  و تقارن محوری و محاسبه ظرفیت باربری آن‌ها
 • مدل‌سازی شمع‌های تکی با روش تقارن محوری
 • مدل‌سازی گروه شمع و محاسبه ظرفیت بابری در حالت کرنش مسطح،
 • مدل‌سازی دیوارهای خاک مسلح با نیل به روشهای مختلف ارائه‌شده در PLAXIS 2D 2020
 • مدل‌سازی  دیوار خاک مسلح با روش انکر  در PLAXIS 2D 2020 در خاک خشک،
 • مدل‌سازی دیوارهای مسلح شده با روش انکر در حالت بالا بودن سطح آب زیرزمینی و روش پایین آوردن آب زیرزمینی در PLAXIS 2D 2020
 • آشنایی با تحلیل‌های تحکیمی در PLAXIS 2020
 • تحلیل تونل به روش  TBM
CIVIL808

25000 تومان

 

در این آموزش رفتار استاتیکی سد خاکی در سه مورد بررسی می‌شود:

 1. ساخت مرحله و محاسبه نشست تحکیم در ساخت مرحله‌ای سد
 2. تحلیل سد در حالت آبگیری
 3. تحلیل در حالت تخلیه سریع مخزن

در این آموزش ساخت مرحله، استفاده از حل‌گر تحکیم و همچنین نحوه تعیین سطح آب در سد خاکی در حالت آبگیری و تخلیه سریع توضیح داده می‌شود.

CIVIL808

568000 تومان

 

 1. گودبرداری و سازه‌های نگهبان
 2. تحلیل استاتیکی سد خاکی
 3. معرفی مدل‌های رفتاری پرکاربرد
 4. مدل سازی روش NATM در ساخت تونل‌های شهری و معادن
 5. محاسبه ظرفیت باربری شمع‌های تکی در PLAXIS
 6. مدل‌سازی پی‌های سطحی در PLAXIS و محاسبه ظرفیت باربری
 7. مدل‌سازی روش مکانیزه در تونل‌سازی شهری یا روش TBM- تحلیل استاتیکی و دینامیکی تحت بارگذاری زلزله
 8. آموزش جامع PLAXIS 2D؛ ویژه مدل سازی سازه نگهبان
 9. مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor
 10. فیلم آموزشی معرفی نرم‌افزارکاربردی PLAXIS 2D 2020 در مهندسی ژئوتکنیک
 11. فیلم آموزشی کاربردی نرم افزار Slope/W-PLAXIS 2D 2020
CIVIL808

30000 تومان

 

در این آموزش رفتار یک دیوار بتنی مسلح شده با سیستم انکراژ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعه به صورت موردی است و این پروژه در واقعیت اجرا شده است. در این آموزش شما با روش تعریف المان‌های سازه‌ای مرتبط با روش انکراژ، نحوه تعریف مشخصات مصالح در مدل رفتار خاک سخت‌شونده، نحوه پیش‌تنیده کردن و همچنین روش پایین اوردن سطح آب زیرزمینی در پروژه‌های گودبرداری آشنا خواهید شد. تفسیر خروجی‌های مهم در انتهای مدل‌سازی و مقایسه نتایج میدانی و عددی انجام خواهد شد.

CIVIL808

60000 تومان

 

 • معرفی نرم‌افزار
 • معرفی پنجره General Setting
 • مدل‌سازی
 • معرفی و کار با دستورات موجود در Plaxis
 • تعریف مصالح مورد نظر Plate/Soil
 • اختصاص مصالح و المان‌ها
 • شرح مراحل اجرای خرپا
 • بارگذاری و شرایط اعمال آن
 • پایدارسازی با خرپا
 • فازبندی و شروع تحلیل
 • توضیحات اجرایی مورد نیاز
CIVIL808

25000 تومان

 

در این آموزش، دو نوع روش مدل‌سازی برای این سازه‌های نگهبان خرپایی توضیح داده شده است:

 1. استفاده از المان‌های مهار نقطه به نقطه (Node to Node Anchor)
 2. استفاده از المان‌های سازه‌ای Plate
CIVIL808

50000 تومان

 

در این آموزش، به مدت ۶ ساعت ابتدا کلیه قابلیت‌های نرم‌افزار پلکسیس و المان‌های سازه‌ای موجود در آن در قالب یک مثال ساده تشریح می‌شود. سپس مدل‌سازی دیوارهای مهار متقابل با استفاده از Strut و همچنین دیوارهای خاک مسلح با استفاده از سیستم انکراژ مدل‌سازی شده است. در مثال مربوط به دیوار مهار متقابل، از یک مطالعه موردی استفاده شده و مدل‌سازی در شرایط آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد. در این آموزش به صورت مفصل به چالش‌های مدل‌سازی دیوارهای مهار متقابل و نحوه استفاده از مدل کم کلی در این نوع مدل‌سازی توضیح داده می‌شود. همچنین پایین آوردن سطح آب زیرزمینی موضوع مهم دیگری است که در این آموزش ارائه می‌شود. در مثال مربوط به دیواره مسلح با سیستم انکر، یک مطالعه موردی دیگری بررسی شده و نتایج با مطالعات میدانی مقایسه می‌شود. در این آموزش نحوه مشخص کردن تغییرات مدول الاستیسیته در عمق توضیح داده می‌شود و همچنین شرایط مربوط به تعریف وزن به جای تعریف تنش‌های برجا یکی از نکات مهم مورد بررسی است. در انتها نحوه استخراج گزارش از محیط PLAXIS به WORD نشان داده خواهد شد.

CIVIL808

10000 تومان

 

در این آموزش یک پی سطحی تحت بارگذاری قائم قرار گرفته و ظرفیت باربری آن محاسبه می‌شود. پی به صورت صلب در نظر گرفته شده است.

CIVIL808

25000 تومان

 

در این آموزش، هدف برسی رفتاری استاتیکی و دینامیکی روش TBM یا روش حفاری مکانیزه در تونل‌سازی شهری است. ابتدا مدل‌سازی استاتیکی انجام می‌شود و رفتار سطح زمین در اثر ساخت تونل ارزیابی می‌شود. در ادامه مرزهای جاذب دینامیکی برای بارگذاری لرزه‌ای ایجاد شده و بار زلزله اعمال می‌شود. در این آموزش ساخت مرحله‌ای در تونل‌سازی شهری، آشنایی با تعریف مقطع تونل در روش TBM، نحوه Dewatering در این روش به همراه معرفی روش بارگذاری لرزه‌ای را ملاحظه خواهید کرد.

CIVIL808

15000 تومان

 

در این آموزش نحوه محاسبه ظرفیت باربری شمع‌های تکی به صورت تقارن محوری توضیح داده شده است. ساخت مرحله‌ای در این نوع مدل‌سازی، در نظر گرفتن اندرکنش و کاهش مقاومت در سطح مشترک موضوع این ویدئوی آموزشی است. بررسی به صورت موردی بوده و نتایج عددی با تست درجا مقایسه می‌شود.

CIVIL808

20000 تومان

 

روش NATM یا روش جدید اتریشی یکی از پرکاربردترین روش‌های ساخت تونل در مناطق شهری و معادن است. جایی که تمایل بر آن است که از هزینه‌های گزاف اجرای روش TBM صرف نظر کنند. یکی از دغدغه‌های روش NATM در نظر گرفتن اثرات سه بعدی در مدل‌سازی است. در این روش یک مدل دوبعدی با درنظر گرفتن اثرات سه بعدی که به روش بتا موسوم است، توضیح داده شده و مدل‌سازی می‌شود. بررسی نیروهای موجود در شاتکریت در پایان ساخت و همچنین جزئیات دقیقی از روش اجرای NATM در این آموزش وجود دارد.

CIVIL808

8000 تومان

 

در این آموزش مدل‌های رفتار پرکاربرد در PLAXIS به صورت مختصر توضیح داده می‌شود.

CIVIL808

55000 تومان

در این آموزش نحوه ایجاد تونل نعل اسبی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS آشنا می‌شوید، همچنین تعریف شاتکریت، رفتار کامل پلاستیک بتن، رفتار پلاستیک خاک، اندرکنش شاتکریت با دیواره خاک، ساخت مرحله‌ای تونل NATM به‌صورت کامل آموزش داده‌شده است

Omranovin-logo

319000 تومان

 

Omranovin-logo

497000 تومان

 

hsetc

39000 تومان

 • ۸۰ دقیقه آموزش ویدیویی نرم افزار ورژن۸٫۲ به زبان فارسی
 • آموزش ویدیویی نحوه طراحی تونل
 • ۶ فایل pdf و ppt فارسی به همراه انجام مثال های کاربردی و نمونه پروژه سد خاکی
 • ۴ فایل pdf آموزش نرم افزار ورژن ۲۰۱۶ به زبان انگلیسی
 • ۵ فایل pdf آموزش مسایل پایه نرم افزار و انجام مثال های کاربردی ورژن ۲۰۲۰ به زبان انگلیسی
 • ۳ فایل pdf مدلسازی خاکریز رودخانه، مدلسازی ساخت گود غوطه ور و مدلسازی نشست پی دایره ای روی ماسه به کمک نرم افزار به زبان انگلیسی
madya

350000 تومان

 

 • آشنایی با پلکسیس ورژن جدید، مراحل مدل سازی و مدلهای رفتاری
 • مدل‌سازی پی مربعی و محاسبه ظرفیت باربری آن‌ها
 • مدل‌سازی گروه شمع و محاسبه ظرفیت بابری در در حالت 3بعدی
 • مدل‌سازی رادیه شمع ها
 • مدل‌سازی دیوارهای خاک مسلح با نیل
 • تحلیل تونل به روش  TBM
 • مدلسازی دیوراهای دیافراگمی در PLAXIS 3D 2020
elearnhome

290000 تومان

 • آموزش جامع Plaxis 2D & 3D به همراه مثال های کاربردی و فایل تمرین
 • کار با پنجره های Input, Calculation, Output, Curve0
 • آماده سازی مدل و محیط کار، رسم هندسه و استفاده از المان های سازه ای، ترسیم سطوح
 • اندرکنش، تعریف مصالح و اختصاص آن ها، تعریف بارها و شرایط مرزی و ایجاد مش
 • مدلسازی و تحلیل سد خاکی، دیوار های حائل، مدلسازی و تحلیل پی دایروی سطحی
 • مدلسازی و تحلیل تونل در خاک لایه بندی شده، مدلسازی و تحلیل خاکریز جاده
 • تحلیل جریان آب زیر زمینی در Plaxis
 • آشنایی با ابزارهای Geometry Line, Geogrid, Interface, Tunnel, standard fixities, Distributed load, Darin, well, Material set
سرای عمران

65000 تومان

 

 •  مفاهیم اولیه
 • نحوه پیاده سازی هندسه‌ و مدل‌سازی سد خاکی در نرم افزار PLAXIS
 • ترسیم اجزای سد در نرم افزار PLAXIS
 • تعیین مشخصات مصالح و اختصاص آن‌ها
 • تعیین شرایط مرزی
 • مش‌بندی اجزای محدود و توضیحات مرتبط با آن
 • نحوه‌ی تعیین صحیح شرایط اولیه
 • تنظیمات محاسباتی
 • تعیین صحیح سطح تراوش
 • بررسی تغییر مکان‌های سد و خروجی‌های نرم افزار PLAXIS
 • ترسیم نمودار تغییر شکل نقاط مهم سد (تاج سد و …)
IROCK

9900 تومان

 • نحوه ساخت مدل دو بعدی
 • نحوه مش بندی مدل دو بعدی
 • نحوه ریز کردن مش بندی حول فضای حفاری
 • مش بندی سه بعدی و نحوه تعریف پلان ها جهت ساخت مدل دو بعدی
 • روش های مختلف ایجاد شرایط اولیه شامل فشار آب منفذی و تنش های برجا
 • تعیین فاصله مناسب مرزها و شرایط مرزی
 • مدل سازی برهمکنش سپرو خاک حین حفاری
 • مدل سازی تقارن محوری
 • مدل سازی بتن پیش ساخته
 • حفاری گام به گام با تعداد فاز مناسب
 • مدل سازی مخروطی بودن سپر
 • مدل سازی فشار سینه کار همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن
 • مدل سازی فشار تزریق همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن
 • مدل سازی فشار جک ها
 • در نظر گرفتن کانترکشن
 • در نظر گرفتن ریداکشن فاکتور
 • تغییر فشار آب حفره ای در اثر حفاری گام به گام
 • تغییر جنس خاک حین حفاری گام به گام
عمران سرویس

50000 تومان

در این فیلم آموزشی تمامی مراحل شبیه سازی یک شمع بتنی در نرم افزار پلکسیس plaxis انجام گرفته است و تمامی مراحل گام به گام در قالب این فایل آموزشی تهییه شده است.

نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه