سدهای ایران

دسته بندی سدهای ایران

دسته بندی سدهای ایران بر اساس نوع سد در این بخش سدهای موجود در ایران بر اساس نوع سد تقسیم بندی شده اند. سدهای موجود در ایران از انواع سنگی سنگریزه ای هسته آسفالتی سنگریزه ای با هسته رسی سنگریزه ای (CFRD) سنگریزه ای خاکی همگن خاکی غیر همگن خاکی سنگریزه ای خاکی با هسته…