ضریب زبری

عوامل موثر بر زبری هیدرولیکی

عوامل مختلفی بر زبري هیدرولیکی رودخانه موثر است. برخی از این عوامل تابع شرایط هیدرولیکی نظیر نـوع رژیـم جریـان نیز می باشد. عوامل موثر بر زبري هیدرولیکی آبراهه اصلی و سیلاب دشت رودخانه را می توان شامل موارد زیر دانست: قطر دانه هاي رسوب در بستر آبراهه اصلی و سیلاب دشت رودخانه ها عمق جریان…